نوشته های برچسب خورده با ‘فراخوان براي حضور در نمايشگاه بين المللي فرش چين– شينينگ’