تولیدکننده و کارشناس

متولد: ۱۳۴۹ / ساکن: یزد-میبد / سمت: مدیر اجرایی، کارشناس محصول/ سابقه کاری: ۲۵ سال

  • P: 09131231518