تولیدکننده و کارشناس

ساکن: یزد
سمت: مدیر اجرایی، کارشناس محصول
سابقه کاری: 30 سال

  • P: 09131231518