تولیدکننده و کارشناس

ساکن: یزد
سمت: تولید کننده، کارشناس محصول
سابقه کاری: 30 سال

  • P: 09131231518