نمایندگی

متولد: 1364 / ساکن: تهران / سمت: نمایندگی غرب تهران / سابقه کار: 3 سال