نمایندگی

متولد: ۱۳۶۴ / ساکن: تهران / سمت: نمایندگی غرب تهران / سابقه کار: ۳ سال