سیدمهدی میرحسینی

نمایندگی

متولد: 1362 / ساکن: تهران / سمت: نمایندگی شرق تهران / سابقه کار: 2 سال