سیدمهدی میرحسینی

نمایندگی

متولد: ۱۳۶۲ / ساکن: تهران / سمت: نمایندگی شرق تهران / سابقه کار: ۱ سال